Klik for at forstørre billedet

Torsdagskoret

Korets historie
Se aktuel kalender
årsmøde koncert og  Julekoncert og
Torsdagskorets vedtægter
 

 


 

Vedtægter

Vedtægter for ”TORSDAGSKORET”
(revideret udgave februar 2007)

 

§ 1

Foreningens navn er ”TORSDAGSKORET”. Det er tilsluttet organisationen ”KOR 72” og ”SSF”.

§ 2

(1) Foreningens formål er at dyrke og fremme interessen for korsang samt at medvirke ved kirkekoncerter og andre korkoncerter.

(2) Foreningen tjener udelukkende umiddelbart almennyttige og kulturelle formål i henhold til afsnittet ”Steuerbegünstigte Zwecke” i skatteloven.

(3) Foreningens virke er uegennyttig, den tjener ikke i første linje egne økonomiske interesser.

(4) Foreningens midler må kun anvendes i overensstemmelse med det i vedtægterne anførte formål. Medlemmerne modtager intet udbytte af foreningens midler.

(5) Ingen person må begunstiges ved udgifter, som falder uden for foreningens formål eller ved uforholdsvis høje godtgørelser.

§ 3

Foreningen ledes af en styrelse på fire medlemmer:

  • formand
  • næstformand
  • kasserer
  • sekretær

Formanden vælges i lige år for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Næstformanden vælges i ulige år for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kasserer og sekretær vælges sammen med en nodearkivar, en første-og andensuppleant, en revisor og en revisorsuppleant på den ordinære generalforsamling, enkeltvis og for et år.

§ 4

Udtræder et styrelsesmedlem i utide, overtages den ledige post af en suppleant. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5

Den musikalske ledelse af ”TORSDAGSKORET” varetages af dirigenten. Han/hun deltager i styrelsens møder, dog uden stemmeret.
Dirigenten kan forlange styrelsen indkaldt.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i februar/marts måned.

 

Afgørelser – også om vedtægtsændringer – træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, aktive medlemmer. Som aktivt medlem regnes den, der ikke ved generalforsamlingen er i kontingentrestance og som i øvrigt deltager regelmæssigt i korets prøver.

Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med 14 dages varsel skriftligt og med dagsorden. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer og to stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kordirigentens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Drøftelse og godkendelse af beretninger og regnskab.
6. Fremsatte forslag drøftes og bringes til afstemning
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af styrelse og evt. udvalg
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styrelsen i hænde senest fem dage før generalforsamlingen. Alle afstemninger skal, såfremt et medlem ønsker det, ske skriftligt.

§ 7

Korets regnskabsår går fra den 1.1. til den 31.12.
Regnskabet skal afleveres afsluttet til revisoren senest ved indkaldelsen af den ordinære generalforsamling. Revisoren skal tilbagelevere det reviderede regnskab til kassereren senest to dage før den ordinære generalforsamling.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det kræves af formanden, et flertal af styrelsen eller 25 % af de aktive medlemmer. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel skriftligt og med dagsorden.

§ 9

Opløsning af koret kan kun ske ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum og kræver et flertal på ¾ af de afgivne stemmer.

§ 10

I tilfælde af opløsning af koret tilfalder dets evt. kontante beholdninger, instrumenter og noder m. v. ”SSF”, der træffer afgørelsen om anvendelse i overensstemmelse med korets formålsparagraf.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2007.

 

Satzung für ”TORSDAGSKORET”
(revidierte Ausgabe Februar 2007)

§ 1

Der Name des Vereins ist ”TORSDAGSKORET”. Er ist den Organisationen ”KOR 72” und ”SSF” angeschlossen.

§ 2

(1) Die Aufgaben des Chores sind das Liedgut zu pflegen, den Chorgesang zu fördern und Chorkonzerte auszurichten bzw. an Konzertveranstaltungen teilzunehmen.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und kulturelle Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3

Der Verein wird von einem Vorstand geleitet, der aus vier Mitgliedern besteht:

  • 1. Vorsitzende/-r
  • 2. Vorsitzende/-r
  • Kassenwart/-in
  • Schriftführer/-in

Die/der 1. Vorsitsende/-r wird in geraden Jahren für zwei Jahre auf der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt.
Die/der 2. Vorsitsende/-r wird in ungeraden Jahren für zwei Jahre auf der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt.
Die/der Kassenwart/-in und die/der Schriftführer/in werden zusammen mit einer/einem Notenarchivar/-in, einer/einem ersten und zweiten Stellvertreter/-in, eine/einem Kassenprüfer/-in und einem/einer stellv. Kassenprüfer/-in auf der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt; einzelnt und für ein Jahr.

§ 4

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor der Zeit aus, wird der freie Posten von einem/einer Stellvertreter/-in übernommen. Im Falle der Stimmengleichheit im Vorstand ist die Stimme der/des 1. Vorsitzenden ausschlaggebend.

§ 5

Die musikalische Leitung des „TORSDAGSKORET“ wird von dem/der Dirigenten/-in wahrgenommen. Er/Sie nimmt an den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil. Der/Die Dirigent/-in kann die Einberufung des Vorstandes verlangen.

§ 6

Die Mitgliederversammlung ist die oberste Instanz des Vereins.
Sie findet jährlich im Februar oder März statt. Beschlüsse – auch über Satzungsänderungen – werden durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden, aktiven Mitglieder des Vereins gefasst. Als aktives Mitglied wird gerechnet, wer zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung nicht mit der Beitragszahlung im Rückstand ist und außerdem regelmäßig an den Chorproben teilnimmt.
Zur Mitgliederversammlung werden die Mitglieder mit 14-tägiger Frist schriftlich und mit Angabe der Tagesordnung eingeladen. Die Tagesordnung soll folgende Punkte enthalten:

1. Wahl des/der Versammlungsleiters/-in und zweier Stimmenauszähler/-innen
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des/der Chordirigenten/-in
4. Rechenschaftsbericht des/der Kassenwart/-in
5. Entlastung des Vorstands
6. Anträge
7. Festsetzung der Beiträge
8. Wahl des Vorstands und eventueller Ausschüsse
9. Eventuelles

Anträge müssen dem Vorstand spätestens fünf Tage vor der Mitgliederversammlung vorliegen. Abstimmungen müssen auf Antrag mindestens eines Mitglieds schriftlich erfolgen.

§ 7

Das Rechnungsjahr des Vereins geht vom 1.1. bis 31.12.
Die Jahresabrechnung soll spätestens bei der Einberufung zur ordentlichen Mitgliederversammlung abgeschlossen an den/die Kassenprüfer/-in übergeben werden. Der/Die Kassenprüfer/-in soll spätestens zwei Tage vor der Mitgliederversammlung die geprüfte Abrechnung an den/die Kassenwart/-in zurückgeben.

§ 8

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn es von dem/der 1. Vorsitzender/-n, einer Mehrheit des Vorstandes oder von 25 % der aktiven Mitgliedern gefordert wird. Die Mitglieder müssen hierzu mit 14-tägiger Frist schriftlich und mit Angabe der Tagesordnung eingeladen werden.

§ 9

Die Auflösung des Vereins kann nur durch Beschluss an zwei, im Abstand von mindestens drei Wochen aufeinanderfolgenden Mitgliederversammlungen erfolgen und fordert eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen.

§ 10

Im Falle der Auflösung des Vereins werden die eventuell vorhandenen Barmittel sowie die bewegliche Habe wie Instrumente, Noten ect. an „SSF“ übertragen, der über die Verwendung in Übereinstimmung mit § 2 dieser Vereinssatzung Bestimmungen trifft.

 

So beschlossen auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 22. Februar 2007

 

 

 

Webmaster: N.E. Huus